Over

TU/e Lerarenopleiding

Lerarenplatform

Wat is het TU/e Lerarenplatform?


Dit platform is gericht op professionele identiteitsontwikkeling van beginnende leraren. Als onderwijsprofessional heb je steun nodig bij het vertrouwd raken met je nieuwe werkomgeving. De schoolorganisatie, het gehanteerde onderwijssysteem, de samenwerking met je collega’s en de organisatie van je werk zijn aspecten waarin je thuis moet raken.

In dit platform sta je stil bij je drijfveren, je kwaliteiten en waarden in relatie met je eigen professioneel handelen. Ook eventuele spanningen tussen eigen overtuigingen en professionele verwachtingen en je positionering als leraar in de school komen ter sprake. Het leren van en met elkaar is belangrijk voor het werken aan je professionele groei.

De vragen die aan bod komen in het lerarenplatform, hebben te maken met de positie die je als starter inneemt in je school; op welke manier je ‘jezelf’ kunt en wilt zijn in je school ten aanzien van je leerlingen en je collega’s en hoe je omgaat met spanningen die daaruit voortvloeien. Je ervaringen in de schoolpraktijk vormen hierbij een belangrijke basis en van daaruit kijk je, samen met je coach maar ook samen met andere leraren, naar je professionele identiteit als leraar.

In een kennismakingsbijeenkomst aan het begin van het schooljaar wordt het lerarenplatform toegelicht en komen zaken als privacy e.d. aan bod. Aan het eind van het schooljaar is er een slotbijeenkomst. De rol van je coach is in dit platform erg belangrijk. Vandaar dat er speciale aandacht is voor de wijze waarop deze coach het platform kan benutten.

Onze doelstellingen


Betrokkenen


De overheid wil voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen, en daarnaast bevorderen dat leraren zich sneller ontwikkelen als professional. Met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) stimuleert en subsidieert de overheid zogeheten inductiearrangementen.

De TU/e Lerarenopleiding in samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) geven regionaal vorm aan dit project. In nauwe samenwerking met VO scholen wordt gewerkt aan een inductietraject dat aansluit bij de begeleidingsbehoeften van de startende leraar en zijn/haar werkomgeving.